نفسی رهزن و غولم، نفسی تند و ملولم!

.

دوستی «غریبه‌ی آشنا» نام در صفحه‌ی خدابیامرز قبلیم (در فیسبوک) آمده بود به اعتراض که بالاخره موضع و منظر و حال و قالت را مشخص کن. به شهیدان مینازی و به حجاب اجباری میتازی! داستانت چیست؟ هر لحظه به حالی هستی. من هم با اشاره به پارادوکس نام خودش گفتم: هست احوالم خلاف همدگر/هر یکی با هم مخالف در اثر/ موج لشکرهای احوالم ببین/ هر یکی با دیگری در جنگ و کین... 
خرده مگیر و تعجب مکن.  این را بر من گناه گرفت و آنفرندم کرد!!

.
حال من این است
- پراکندگی‌ست!
مثل تناقض‌نما؛
 خالی و آکندگی‌ست

اهل نمازی که خراباتی‌ام
گاهْ نیازم که گرفتارِ ناز
گاهْ ولی همدم درویشی‌ام
 حال نگویی که قَر و قاطی‌ام!

گاه به هوشم
گهی از خود رها
 ... عاشق بی‌خویشی‌ام

هستم اگر نیستم
بود و نبودم یکی‌ست 
حال من این است
پراکندگی‌ست!
.
مینا//92منبع: http://shekoofaee.blogfa.com/
کدبازان>